Magazynowanie jest jednym z najważniejszych elementów związanych z utrzymaniem łańcuchów dostaw. Odpowiednie prowadzenie magazynu logistycznego jest kluczem do sukcesu w zakresie procesów i logistyki magazynowej. 

Co to jest magazynowanie?

Proces magazynowania polega na przyjmowaniu i gromadzeniu towarów oraz składowanie ich w odpowiednich warunkach. W ramach procesów magazynowych należy wymienić poza tym przepływ informacji, przetwarzanie zasobów (w tym konserwacja czy kompletacja) oraz przekazywanie tych towarów odbiorcom. 

Istotną sprawą w każdym magazynie jest jego wyposażenie związane z przechowywaniem towarów — w tym regały, szafy czy stojaki. Ważne jest wyposażenie  obiektu w wózki, w tym wózki widłowe. Kluczową rolą jest stworzenie odpowiednich stref w magazynie uwzględniających zróżnicowane warunki temperaturowe (m.in. chłodnie) czy wilgotnościowe. Ważne jest określenie czy obiekt będzie magazynem wysokiego składowania, czy magazynem niskiego składowania. 

Jakie są funkcje magazynów logistycznych?

Magazyn logistyczny powinien realizować wiele funkcji. Do głównych należy przyjmowanie, składowanie, kompletacja i wydawanie. Te fazy procesu magazynowania towarów zapewniają ciągłość i skuteczność procesów magazynowych.

Pierwszą z funkcji magazynu jest przyjmowanie towaru, które powinno odbywać się w wydzielonej strefie, po którym magazyn przejmuje odpowiedzialność za przekazane towary. W ramach przyjęcia towarów na magazyn dokonuje się weryfikacji dokumentów, rozładunku, przyjęcia towaru, jego segregacja, a także składowanie w miejscu wyznaczonym w magazynie. Składowanie polega na umieszczeniu w przeznaczonej do tego strefie i miejscu przekazanych ładunków w uporządkowany sposób. Warto podkreślić, że magazyny mogą oferować składowanie krótkoterminowe i magazynowanie długoterminowe. Kompletacja polega na pobraniu części towarów w celu realizacji wydania określonej przez klienta w specyfikacji asortymentowej ilości towarów. Ostatnim z podstawowych zadań magazynu logistycznego jest wydawanie towarów. W ramach tego procesu następuje przygotowanie towarów, weryfikacja wydawanego towaru oraz jego oznakowanie i załadunek wydawanego towaru na odpowiedni środek transportu. 

Jakie są rodzaje magazynów

Magazyny można podzielić ze względu na kilka kryteriów. Pierwszym z nich jest konstrukcja magazynu. W ramach tego kryterium możemy wyróżnić magazyny otwarte, półotwarte i zamknięte, a także magazyny naziemne i podziemne. 

Innym kryterium jest podział magazynów w związku z pełnionymi funkcjami. Tu warto wskazać magazyny kontenerowe, celne, konsygnacyjne, dostawcze, produkcyjne, rozdzielcze czy przeładunkowe. 

Wśród magazynów można wyróżnić również 3 rodzaje magazynów podzielonych ze względu na sposób składowania towarów. Tu należy wskazać magazyny wysokiego składowania, średniego składowania i magazyny niskiego składowania. 

Rodzaje magazynów można także wskazać na podstawie sposobu załadunku. Czynności ładunkowe mogą być realizowane w dokach przeładunkowych dwóch rodzajów: doków rampowych i doków zerowych. 

Co to jest cross-docking?

Coraz popularniejszą usługą magazynową jest cross-docking, która jest nowoczesną formą obsługi magazynowej. Jego cechą jest pominięcie etapu składowania towarów w całym procesie magazynowania. Ładunek jest dostarczany do magazynu, przyjmowany i od razu przeładowywany w celu przekazania go odbiorcy. Ten rodzaj magazynowania towarów pozwala znacznie ograniczyć koszty związane z rezygnacją składowania towarów i jednocześnie zaoszczędzić czas wraz ze skróceniem łańcucha dostaw. 

Cross-docking sprawdza się doskonale w przypadku, kiedy ładunki docierają do magazynu z wielu źródeł, aby następnie być przekazane jednemu odbiorcy. Cross-docking wykorzystywany jest również w przypadku, kiedy towar jest przekazywany przez jednego nadawcę i dystrybuowany do kilku odbiorców. 

Usługa cross-docking sprawdza się w przypadku każdego transportu. Może być stosowany zarówno w transporcie drobnicowym, jak i transporcie paletowym, kontenerowym czy w transporcie standaryzowanych przesyłek. 

Magazynowanie typu cross-docking nie jest realizowane przez każdy magazyn. Usługa ta wymaga stosowania odpowiedniego oprogramowania, które zapewni pełne zintegrowanie dostaw oraz synchronizację przeładunku i wysyłki.