Polityka prywatności

Dane Osobowe

 

Zgodnie z RODO (Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) mamy obowiązek poinformować osoby, których dane przetwarzamy o przysługujących  im prawach oraz naszych obowiązkach z tym związanych.

W związku z powyższym informujemy Cię, że :

 

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Symlog Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Włodarzewskiej 45D, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000359601, NIP: 1182027731, REGON: 142465772, zwany dalej Administratorem. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie na adres: Symlog Sp. z o.o., ul. Włodarzewska 45D, 02-384 Warszawa, lub za pomocą e-mail: rodo@symlog.eu.

 

 1. Inspektorem Danych Osobowych jest p. Norbert Bogucki, e-mail: rodo@symlog.eu, który pełni rolę punktu kontaktowego w sprawach ochrony danych osobowych.

 

 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest, w zależności od wykonywanych czynności:

 

a) zawarcie i wykonanie umowy – pozyskiwanie zleceń spedycyjnych od naszych klientów i realizowanie ich za pomocą współpracujących z Nami podwykonawców (przewoźników),

b) wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Symlog Sp. z o.o. – np. wystawienie faktury VAT,

c) prawnie uzasadniony interes Symlog Sp. z o.o. – realizacja prawnie uzasadnionych interesów obejmuje wszelkie czynności towarzyszące realizacji danego zlecenia spedycyjnego w tym: postępowanie  ofertowe, realizacja zlecenia spedycyjnego, obsługa płatności, reklamacja, marketing.

d) wyrażona przez Państwa zgoda.

 

 1. Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu:

a) realizacji działań wykonywanych na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (zapytania ofertowe),

b) pozyskiwania i realizowania zleceń spedycyjnych (wykonania umowy),

c) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Symlog Sp. z o.o. (np. wystawienia faktury VAT),

d) w celach marketingowych usług Symlog Sp. z o.o.

 

 1. Będziemy przetwarzać następujące kategorie danych: dane kontaktowe, dane wymagane do identyfikacji na potrzeby realizacji zlecenia spedycyjnego i wystawienia faktury VAT, dane potrzebne do dobrania dla Państwa odpowiedniej oferty marketingowej i usług Symlog Sp. z o.o.

 

 1. W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu wykonania zlecenia spedycyjnego, podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. W przypadku niepodania danych osobowych umowa nie zostanie zawarta. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z Ustawy o podatku od towarów i usług. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy.

 

 1. Przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych możemy posłużyć się podmiotami wykonującymi nasze zobowiązania w celu realizacji zleceń spedycyjnych. Podmioty te będą przetwarzać dane wyłącznie w określonych przez nas celach i nasze polecenie. Aby zapewnić, że dane będą przetwarzane wyłącznie do celów realizacji zlecenia spedycyjnego, takie osoby trzecie są związane odpowiednimi zobowiązaniami umownymi zapewniającymi utrzymanie danych w poufności.

 

 1. Zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), ale mogą one być także przesyłane do kraju spoza tego obszaru i tam przetwarzane tylko w przypadku, gdy wymaga tego realizacja konkretnego zlecenia spedycyjnego.

 

 1. Twoje dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeśli Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku. Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Ciebie tej zgody. Jeśli Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu stanowiącego podstawę tego przetwarzania.

 

 1. W przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,

b) wniesienia sprzeciwu do takiego przetwarzania,

c) przenoszenia danych osobowych,

d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Prawa autorskie wobec treści zawartych w serwisie:

Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie serwisu w całości lub części bez uzyskania uprzedniej zgody. Nie dotyczy to tymczasowego zwielokrotniania zawartości serwisu w pamięci operacyjnej komputera. Prawa autorskie do serwisu lub jego poszczególnych elementów oraz prawa do znaków towarowych zastrzeżone są na rzecz Wydawcy lub innych podmiotów. Elementy, których Wydawca nie jest autorem zostały opublikowane na podstawie udzielonej licencji. Wydawca oświadcza, iż materiały graficzne oraz animacje promujące poszczególne materiały pochodzą od producentów  lub podmiotów z nimi współpracujących. Naruszenie praw własności intelektualnej skutkuje odpowiedzialnością cywilną lub karną.