regula-wysylki-DAP

Współczesny handel międzynarodowy wymusza stosowanie jasno określonych zasad przez wszystkich uczestników procesu wymiany towarowej. International Commercial Terms — czyli inaczej Incoterms wprowadzają jednolite zasady porządkujące handel międzynarodowy w zakresie podziału kosztów, odpowiedzialności i obowiązków wszystkich stron umowy handlowej. Do nich należy m.in. reguła wysyłki DAP. DAP — co to znaczy i na czym polega? 

DAP — co to jest

Reguła wysyłki DAP Incoterms jest jednym z terminów określających zasady handlu międzynarodowego Incoterms. DAP, czyli Delivered At Place, w literalnym tłumaczeniu oznacza “dostarczenie do miejsca” i dokładnie wskazuje, kiedy własność, ryzyko i koszt produktu zostają przeniesione ze sprzedającego na nabywcę. W przypadku reguły dostawy DAP to sprzedający ponosi ryzyko w transporcie towarów od miejsca nadania do odbiorcy. Kupujący natomiast ponosi koszty związane z odprawą celną i wszelkie cła importowe. 

Warunki DAP doskonale sprawdzają się w każdym procesie transportowym. Może być wykorzystywany zarówno w klasycznym transporcie, jak i przewozach multimodalnych

Podział obowiązków w regule wysyłki DAP

W procesie transportowym o charakterze międzynarodowym w ramach dostawy DAP każda strona umowy ma jasno określone obowiązki. W ten sposób proces może bez szczegółowych ustaleń być realizowany w sposób płynny i satysfakcjonujący oba podmioty transakcji handlowej. Dwie strony umowy handlowej decydując się wspólnie na wykorzystanie dostawy DAP zgadzają się na realizację obowiązków, które standaryzuje ten termin.

W przypadku DAP Incoterms na sprzedającym ciąży obowiązek dostawy towarów i wszystkich dokumentów niezbędnych w procesie transportu. Sprzedający powinien także zadbać o właściwe opakowanie towaru, które zabezpieczy ładunek przez zniszczeniem i wpływem warunków atmosferycznych. To sprzedający bierze na siebie obowiązek sfinansowania wszystkich kosztów związanych z przewozem z miejsca nadania do adresata. W przypadku bardziej skomplikowanych procesów transportowych, na przykład transportu multimodalnego z Chin, dostawa DAP oznacza, że sprzedający opłaca przewóz ładunku z miejsca nadania do terminala przeładunkowego w kraju pochodzenia towaru, cały transport morski, lotniczy lub kolejowy dostarczający ładunek do terminala przeładunkowego w kraju docelowym, po transport drogowy w kraju docelowym do miejsca przeznaczenia (zazwyczaj składu celnego). Jednocześnie sprzedający finansuje wszystkie opłaty manipulacyjne w kraju pochodzenia ładunku (także te niestandardowe), opłaty za ładowanie i przeładunek towaru oraz uiszcza opłaty miejsca pochodzenia i przeznaczenia. Co więcej, to sprzedający bierze na siebie wszelkie ryzyko związane z transportem towarów do momentu dostarczenia ich do miejsca docelowego ustalonego z kupującym.  

W przypadku transportu DAP kupujący ma obowiązek zapłaty za towar oraz uiszczenie podatków, kosztów rozładunku, ceł importowych itp. Kupujący bierze także na siebie podatek VAT. Musi także liczyć się z niestandardowymi opłatami manipulacyjnymi, które mogą pojawić się w uzgodnionym przez strony miejscu docelowym. Jego obowiązkiem jest odbiór dostarczonych towarów w określonym miejscu i czasie. 

Dostawa DAP — zalety i wady rozwiązania

Bez wątpienia reguła DAP ma wiele zalet. Jedną z nich jest jasny podział obowiązków pomiędzy stronami umowy. Pozwala na większą płynność w zarządzaniu transferami pieniężnymi i łatwiejsze planowanie łańcuchów dostaw. Co więcej, transport DAP  daje możliwość zakupu mniejszych transz towarowych, a co za tym idzie, zmniejsza konieczność zaangażowania dużych środków pieniężnych. 

Czy warunki dostawy DAP mają wady? Nie ma sytuacji 100% idealnych. Z punktu widzenia kupującego może zdarzyć się sytuacja, kiedy towar zostanie zatrzymany na odprawie celnej, a to może pociągnąć dodatkowe koszty. Z punktu widzenia sprzedawcy istnieje ryzyko nieodebrania towarów przez klienta. Wtedy pomimo poniesionych kosztów transportowych umowa handlowa zostaje zerwana.