Integritetspolicy

Personlig information

 

Enligt GDPR (Europaparlamentets och Europeiska unionens råds förordning 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för enskilda med avseende på behandling av personuppgifter och om fri rörlighet för sådana uppgifter, och om upphävande av direktivet 95/46/EG) är vi skyldiga att informera personer vars uppgifter vi behandlar om deras rättigheter och våra skyldigheter relaterade till dem.

I samband med ovanstående informerar vi dig om att:

 

 1. Administratören av dina personuppgifter är Symlog Aktiebolag med säte i Warszawa, ul. Włodarzewska 45D, införd i det nationella domstolsregistret under KRS-nummer 0000359601, NIP: 1182027731, REGON: 142465772, nedan kallad administratören. Du kan kontakta administratören skriftligen på följande adress: Symlog Sp. z o. o., ul. Włodarzewska 45D, 02-384 Warszawa, eller via e-post: rodo@symlog. Eu.

 

 1. Personuppgiftsinspektören är Norbert Bogucki, e-post: rodo@symlog. Eusom fungerar som kontaktpunkt i frågor om skydd av personuppgifter.

 

 1. Grunden för behandlingen av personuppgifter är, beroende på de aktiviteter som utförs:

 

a) ingående och genomförande av kontraktet - att få vidarebefordran av våra kunder och genomföra dem med hjälp av underleverantörer (transportörer) som samarbetar med oss,

b) fullgörande av den rättsliga skyldighet som ålagts Symlog Sp. z o. o. – t.ex. utfärda en momsfaktura,

c) juridiskt motiverat intresse Symlog Sp. z o. o. - genomförande av juridiskt motiverade intressen omfattar alla aktiviteter som följer med genomförandet av en given vidarebefordran, inklusive: anbudsförfarande, utförande av vidarebefordran, betalningshantering, klagomål, marknadsföring.

d) ditt samtycke.

 

 1. Dina personuppgifter behandlas i syfte att:

a) utförande av aktiviteter som utförts på din begäran innan avtalet ingås (förfrågningar),

b) erhålla och genomföra vidarebefordran (kontraktets utförande),

c) fullgörande av den rättsliga skyldighet som ålagts Symlog Sp. z o. o. (t.ex. utfärdande av en momsfaktura),

d) för marknadsföringsändamål av tjänster Symlog NS. Zoo

 

 1. Vi kommer att behandla följande kategorier av data: kontaktuppgifter, uppgifter som krävs för identifiering i syfte att utföra en vidarebefordran och utfärdande av en momsfaktura, uppgifter som behövs för att välja ett lämpligt marknadsföringserbjudande och tjänster för dig. Symlog NS. Zoo

 

 1. I den mån behandlingen av dina uppgifter sker för att utföra vidarebefordran, är tillhandahållande av dina uppgifter ett villkor för att ingå avtalet. Att tillhandahålla uppgifter är frivilligt, men det är nödvändigt för ingående och fullgörande av avtalet. Om personuppgifter inte tillhandahålls kommer avtalet inte att ingås. Att tillhandahålla de uppgifter som behövs för att utfärda en faktura är en lagstadgad skyldighet och följer av lagen om skatt på varor och tjänster. I den återstående omfattningen är tillhandahållandet av personuppgifter frivilligt, det är inte ett lagstadgat eller avtalsenligt krav och är inte ett villkor för att ingå ett avtal.

 

 1. När vi behandlar dina personuppgifter kan vi använda enheter som utför våra skyldigheter för att utföra vidarebefordran. Dessa enheter kommer endast att behandla data för de ändamål som anges av oss och våra instruktioner. För att säkerställa att uppgifterna behandlas enbart i syfte att behandla fraktordern, är sådana tredje parter bundna av lämpliga avtalsförpliktelser för att säkerställa att uppgifterna hålls konfidentiella.

 

 1. Vi lagrar de insamlade personuppgifterna inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES"), men de kan också överföras till ett land utanför detta område och behandlas där endast om det krävs av utförandet av en specifik vidarebefordran.

 

 1. Dina personuppgifter kommer att sparas så länge det är nödvändigt för att fullgöra avtalet, och därefter under en tidsperiod som motsvarar preskriptionstiden för anspråk. Om dina personuppgifter kommer att behandlas för att fullgöra den rättsliga skyldighet som åligger administratören, kommer personuppgifter att sparas under den tid som krävs för att fullgöra denna skyldighet. Vi kommer att behandla de uppgifter som behandlas på grundval av ditt samtycke tills du återkallar ditt samtycke. Om dina personuppgifter kommer att behandlas utifrån administratörens berättigade intresse, kommer uppgifterna att behandlas tills det berättigade intresset som utgör grunden för denna behandling har uppfyllts.

 

 1. Vid behandling av dina personuppgifter har du rätt att:

a) förfrågningar från administratören om åtkomst till deras personuppgifter, korrigera dem, radera eller begränsa databehandling,

b) invända mot sådan behandling,

c) överföring av personuppgifter,

d) lämna in ett klagomål till ordföranden för byrån för skydd av personuppgifter.

 

 1. Dina personuppgifter är inte föremål för automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering.

 

Upphovsrätt till innehållet på webbplatsen:

Det är förbjudet att kopiera och distribuera webbplatsen helt eller delvis utan föregående medgivande. Detta gäller inte för tillfällig kopiering av webbplatsens innehåll i datorns driftminne. Upphovsrätten till webbplatsen eller dess enskilda delar samt rättigheterna till varumärken är reserverade för utgivaren eller andra enheter. Objekt som inte har skrivits av utgivaren har publicerats under den beviljade licensen. Utgivaren förklarar att grafiskt material och animationer som främjar individuellt material kommer från producenter eller enheter som samarbetar med dem. Intrång i immateriella rättigheter leder till civilrättsligt eller straffrättsligt ansvar.