Konfidencialitātes politika

Personas dati

 

Saskaņā ar GDPR (Eiropas Parlamenta un Eiropas Savienības Padomes 2016. gada 679. aprīļa Regula 27/2016 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, un ar ko atceļ Direktīvu 95 /46/EK), mums ir pienākums informēt personas, kuru datus apstrādājam, par viņu tiesībām un ar to saistītajiem pienākumiem.

Saistībā ar iepriekš minēto mēs jūs informējam, ka:

 

 1. Jūsu personas datu administrators ir Symlog Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ar juridisko adresi Varšavā, ul. Włodarzewska 45D, ierakstīts Valsts tiesu reģistrā ar KRS numuru 0000359601, NIP: 1182027731, REGON: 142465772, turpmāk saukts par administratoru. Jūs varat sazināties ar administratoru rakstiski, izmantojot šādu adresi: Symlog Sp. z o. o., ul. Włodarzewska 45D, 02-384 Warszawa, vai pa e-pastu: rodo@symlog. I.

 

 1. Personas datu inspektors ir Norberts Boguckis, e-pasts: rodo@symlog. Ikas darbojas kā kontaktpunkts personas datu aizsardzības jautājumos.

 

 1. Personas datu apstrādes pamats atkarībā no veiktajām darbībām ir:

 

a) līguma noslēgšana un izpilde - ekspedīcijas pasūtījumu saņemšana no mūsu klientiem un to izpildīšana ar apakšuzņēmēju (pārvadātāju) palīdzību, kas sadarbojas ar mums,

b) uzliktā juridiskā pienākuma izpilde Symlog Sp. z o. o. – piemēram, izsniedzot PVN rēķinu,

c) juridiski pamatotas procentu likmes Symlog Sp. z o. o. – juridiski pamatotu interešu īstenošana ietver visas darbības, kas saistītas ar dotā pārsūtīšanas uzdevuma izpildi, tai skaitā: konkursa procedūra, pārsūtīšanas uzdevuma izpilde, maksājumu apstrāde, sūdzības, mārketings.

d) jūsu piekrišana.

 

 1. Jūsu personas dati tiek apstrādāti ar mērķi:

a) darbību veikšana pēc jūsu pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas (uzziņas),

b) ekspedīcijas pasūtījumu iegūšana un izpilde (līguma izpilde),

c) uzliktā juridiskā pienākuma izpilde Symlog Sp. z o. o. (piemēram, izsniedzot PVN rēķinu),

d) pakalpojumu mārketinga nolūkos Symlog Sp. z oo

 

 1. Mēs apstrādāsim šādu kategoriju datus: kontaktinformācija, identifikācijai nepieciešamie dati pārsūtīšanas pasūtījuma izpildei un PVN rēķina izrakstīšanai, dati, kas nepieciešami, lai izvēlētos Jums atbilstošu mārketinga piedāvājumu un pakalpojumus. Symlog Sp. z oo

 

 1. Ciktāl Jūsu datu apstrāde notiek, lai izpildītu pārsūtīšanas pasūtījumu, Jūsu datu sniegšana ir nosacījums līguma noslēgšanai. Datu sniegšana ir brīvprātīga, taču ir nepieciešams noslēgt un izpildīt līgumu. Ja personas dati netiek sniegti, līgums netiek slēgts. Rēķina izrakstīšanai nepieciešamo datu sniegšana ir likumā noteikts pienākums un izriet no likuma par preču un pakalpojumu nodokli. Pārējā apjomā personas datu sniegšana ir brīvprātīga, tā nav likumā vai līgumā noteikta prasība un nav nosacījums līguma noslēgšanai.

 

 1. Apstrādājot jūsu personas datus, mēs varam izmantot struktūras, kas pilda mūsu pienākumus, lai veiktu pārsūtīšanas pasūtījumus. Šīs iestādes apstrādās datus tikai mūsu norādītajiem mērķiem un mūsu norādījumiem. Lai nodrošinātu, ka dati tiek apstrādāti tikai piegādes pasūtījuma apstrādei, šādām trešajām personām ir saistošas ​​atbilstošas ​​līgumsaistības nodrošināt datu konfidencialitāti.

 

 1. Mēs glabājam apkopotos personas datus Eiropas Ekonomikas zonā (“EEZ”), taču tos var arī pārsūtīt uz valsti ārpus šīs zonas un tur apstrādāt tikai tad, ja to prasa konkrēta pārsūtīšanas pasūtījuma izpilde.

 

 1. Jūsu personas dati tiks glabāti tik ilgi, cik tas ir nepieciešams līguma izpildei, un pēc tā laika, kas atbilst pretenziju noilguma termiņam. Ja jūsu personas dati tiks apstrādāti, lai izpildītu administratoram uzlikto juridisko pienākumu, personas dati tiks glabāti tik ilgi, cik nepieciešams šī pienākuma izpildei. Mēs apstrādāsim datus, kas apstrādāti, pamatojoties uz jūsu piekrišanu, līdz jūs atsauksiet savu piekrišanu. Ja Jūsu personas dati tiks apstrādāti, pamatojoties uz administratora likumīgajām interesēm, dati tiks apstrādāti līdz šīs apstrādes pamatā esošo likumīgo interešu izpildei.

 

 1. Jūsu personas datu apstrādes gadījumā jums ir tiesības:

a) administratora pieprasījumi piekļūt viņu personas datiem, tos labot, dzēst vai ierobežot datu apstrādi,

b) iebilst pret šādu apstrādi,

c) personas datu pārsūtīšana,

d) iesniegt sūdzību Personas datu aizsardzības biroja prezidentam.

 

 1. Jūsu personas dati nav pakļauti automatizētai lēmumu pieņemšanai, tostarp profilēšanai.

 

Autortiesības uz tīmekļa vietnes saturu:

Ir aizliegts kopēt un izplatīt vietni pilnībā vai daļēji bez iepriekšējas piekrišanas. Tas neattiecas uz īslaicīgu vietnes satura dublēšanu datora operatīvajā atmiņā. Autortiesības uz vietni vai atsevišķiem tās elementiem, kā arī tiesības uz preču zīmēm ir rezervētas Izdevējam vai citām personām. Vienumi, kuru izdevējs nav autors, ir publicēti saskaņā ar piešķirto licenci. Izdevējs paziņo, ka grafiskie materiāli un animācijas, kas reklamē atsevišķus materiālus, nāk no ražotājiem vai organizācijām, kas ar tiem sadarbojas. Par intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem iestājas civiltiesiskā vai kriminālatbildība.