Polityka prywatności

Osobní data

 

Podle GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95 /46/ EC), jsme povinni informovat osoby, jejichž údaje zpracováváme, o jejich právech a našich povinnostech s tím souvisejících.

V souvislosti s výše uvedeným vás informujeme, že:

 

 1. Správcem Vašich osobních údajů je Symlog Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością se sídlem ve Varšavě, ul. Włodarzewska 45D, zapsaná v Národním soudním rejstříku pod číslem KRS 0000359601, NIP: 1182027731, REGON: 142465772, dále jen správce. Správce lze kontaktovat písemně na následující adrese: Symlog Sp. z o. o., ul. Włodarzewska 45D, 02-384 Varšava, nebo e-mailem: rodo@symlog.eu.

 

 1. Inspektorem osobních údajů je pan Norbert Bogucki, e-mail: rodo@symlog.eukterá působí jako kontaktní místo ve věcech ochrany osobních údajů.

 

 1. Základem pro zpracování osobních údajů je v závislosti na vykonávaných činnostech:

 

a) uzavření a plnění smlouvy - získávání předávání objednávek od našich klientů a jejich provádění pomocí subdodavatelů (dopravců) spolupracujících s námi,

b) splnění zákonné povinnosti společnosti Symlog Sp. z o. o. - např. vystavení faktury s DPH,

c) oprávněný zájem společnosti Symlog Sp. z o. o. - realizace oprávněných zájmů zahrnuje veškeré činnosti provázející realizaci daného zasílatelského příkazu, včetně: výběrového řízení, provedení zasílatelského příkazu, platební služby, reklamace, marketing.

d) váš souhlas.

 

 1. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány za účelem:

a) výkon činností prováděných na vaši žádost před uzavřením smlouvy (dotazy),

b) získávání a provádění předávání objednávek (plnění smlouvy),

c) splnění zákonné povinnosti společnosti Symlog Sp. z o. o. (např. vystavení faktury s DPH),

d) pro marketingové účely služeb Symlog Sp. z o. o

 

 1. Budeme zpracovávat následující kategorie údajů: kontaktní údaje, údaje potřebné k identifikaci pro účely zasílatelské objednávky a vystavení faktury s DPH, údaje potřebné pro výběr vhodné marketingové nabídky a služeb společnosti Symlog Sp. z o. o

 

 1. V rozsahu, v jakém dochází ke zpracování Vašich údajů za účelem provedení zasílatelské objednávky, je poskytnutí Vašich údajů podmínkou pro uzavření smlouvy. Poskytnutí údajů je dobrovolné, je však nezbytné k uzavření a plnění smlouvy. V případě neposkytnutí osobních údajů nedojde k uzavření smlouvy. Poskytování údajů nutných k vystavení faktury je zákonnou povinností a vyplývá ze zákona o dani ze zboží a služeb. Ve zbývajícím rozsahu je poskytnutí osobních údajů dobrovolné, není zákonným ani smluvním požadavkem a není podmínkou pro uzavření smlouvy.

 

 1. Při zpracování Vašich osobních údajů můžeme využít subjekty, které plní naše povinnosti za účelem realizace přepravních příkazů. Tyto subjekty budou zpracovávat údaje pouze k účelům námi stanoveným a našimi pokyny. Aby bylo zajištěno, že údaje budou zpracovávány pouze za účelem zpracování objednávky přepravy, jsou takové třetí strany vázány příslušnými smluvními závazky k zajištění důvěrnosti údajů.

 

 1. Shromážděné osobní údaje uchováváme v Evropském hospodářském prostoru ("EHP"), ale mohou být přeneseny i do země mimo tuto oblast a tam zpracovány pouze v případě, že to vyžaduje provedení konkrétního zasílatelského příkazu.

 

 1. Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu nezbytně nutnou k plnění smlouvy, a po uplynutí této doby po dobu odpovídající době promlčení nároků. Pokud budou Vaše osobní údaje zpracovávány za účelem splnění zákonné povinnosti správce, budou osobní údaje uchovávány po dobu nezbytně nutnou ke splnění této povinnosti. Údaje zpracovávané na základě vašeho souhlasu budeme zpracovávat, dokud svůj souhlas neodvoláte. Pokud budou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu správce, budou údaje zpracovávány do naplnění oprávněného zájmu, který je základem tohoto zpracování.

 

 1. V případě zpracování Vašich osobních údajů máte právo:

a) žádosti Správce o přístup k jejich osobním údajům, jejich opravu, vymazání nebo omezení zpracování údajů,

b) vznést námitku proti takovému zpracování,

c) předávání osobních údajů,

d) podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

 1. Vaše osobní údaje nepodléhají automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

 

Autorská práva k obsahu na webu:

Bez předchozího souhlasu je zakázáno kopírovat a šířit webové stránky vcelku nebo zčásti. To se nevztahuje na dočasné zdvojení obsahu webu v operační paměti počítače. Autorská práva k webovým stránkám nebo jejich jednotlivým prvkům, jakož i práva k ochranným známkám jsou vyhrazena vydavateli nebo jiným subjektům. Položky, jejichž vydavatelem není autor, byly vydány na základě udělené licence. Vydavatel prohlašuje, že grafické materiály a animace propagující jednotlivé materiály pocházejí od výrobců nebo subjektů s nimi spolupracujících. Porušení práv duševního vlastnictví vede k občanskoprávní nebo trestní odpovědnosti.